Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 87

Đáp án Bài 86:
851.b 852.d 853.a 854.d 855.c 856.c 857.a 858.b 859.b 860.d

In Bài học:
TKTN – Bài 87

Bài 87 – ll Các Vua 5-7

Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên-tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải-cứu chúa tôi khỏi bịnh phung. (llCác vua 5:3)

Ê-li-sê sai một sứ-giả nói với người rằng: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch. Nhưng Na-a-man nổi giận (câu 10-11)

Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. (câu 14)

Bây giờ, tôi nhìn-biết rằng trên khắp thế-gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên. (câu 15)

Mỗi khi chủ tôi vào trong đền-thờ Rim-môn đặng thờ-lạy, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quì-lạy trong đền-thờ Rim-môn. Vậy, khi tôi quì-lạy trong đền-thờ Rim-môn, nguyện Đức Giê-hô-va tha-thứ điều đó cho kẻ tôi-tớ ông. 19Ê-li-sê đáp với người rằng: Hãy đi bình-yên. (c.18-19)

Ớ Ghê-ha-xi, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng: Tôi-tớ thầy không có đi đâu. Nhưng Ê-li-sê tiếp rằng: Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? (c. 25-26)

Người la lên rằng: Ớ chúa tôi! than ôi! tôi có mượn nó! Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên, và biểu người ấy rằng: Hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó. (llCác vua 6: 5-7)

Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, vì dân Sy-ri phục tại đó. (c.9)

Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. (c.16)

Đoạn, Ê-li-sê cầu-nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi-tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung-quanh Ê-li-sê. (c.17)

Khi chúng nó đã vào trong Sa-ma-ri rồi, Ê-li-sê cầu rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho chúng nó thấy. Đức Giê-hô-va bèn mở mắt họ, họ thấy mình ở giữa Sa-ma-ri. (c.20)

Chớ đánh. Những người vua dùng gươm và cung mà bắt làm phu-tù, vua há đánh sao? Hãy dọn trước mặt chúng bánh và rượu, để cho chúng ăn và uống, rồi trở về cùng chủ mình. (c.22)

Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Ê-li-sê đáp: Chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng ăn đến. (llCác Vua 7: 2)

Ngày đăng: 03/01/2021