Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 91

Đáp án Bài 90:
891.d  892.a  893.c  894.b  895.a  896.c  897.b  898.c  899.d  900.b

In Bài Học:
TKTN – Bài 91

Bài 91 – 2 Các Vua 9-17

Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Giê-hu là con trai của Giô-sa-phát, cháu Nim-si, ở đâu; đoạn ngươi sẽ vào, khiến người chỗi dậy khỏi anh em mình, và dẫn người vào trong một phòng kín. Bấy giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huỡn-đãi. (llCác Vua 9: 2-3)
Hễ sự gian-dâm, sự tà-thuật của Giê-sa-bên mẹ vua, còn nhiều dường ấy, thì bình-an sao đặng? (câu 22)
Vậy, bây giờ, hãy nhìn-biết rằng: trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất; vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li, tôi-tớ Ngài, mà phán ra. (llCác Vua 10:10)
Như vậy, Giê-hu trừ-diệt thần Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên. Song người chẳng từ-bỏ tội của Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát, tức tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội: Nghĩa là người còn để lại các bò vàng tại Bê-tên và tại Đan. (c 28-29)
Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn-thận theo luật-pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; người chẳng từ-bỏ tội của Giê-rô-bô-am, tức tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. (c.31)
Ê-li-sê đau bệnh, tại bịnh ấy người phải chết. Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, đến thăm người, khóc trước mặt người, mà nói rằng: Hỡi cha tôi! cha tôi! Xe và lính-kỵ của Y-sơ-ra-ên! (llCác Vua 13:14)
Ê-li-sê qua đời, và người ta chôn người. Đầu năm sau có đoàn quân Mô-áp toan vào xứ. 21Vả, xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến, liền liệng thây vào mồ Ê-li-sê. Kẻ chết vừa đụng hài-cốt Ê-li-sê, thì sống lại và đứng dậy. (c.20-21)

Người ta sẽ không giết cha thế cho con, cũng sẽ chẳng giết con thế cho cha, mỗi người sẽ chết vì tội-lỗi riêng mình. (llCác Vua 14:6)
Năm thứ mười bảy đời Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, thì A-cha, con trai Giô-tham, vua Giu-đa, lên làm vua. 2A-cha được hai mươi tuổi khi người lên làm vua; người cai-trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem.
Người chẳng làm điều thiện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, như Đa-vít, tổ-phụ người, đã làm; 3nhưng người đi theo con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, thậm-chí bắt-chước theo gương gớm-ghiếc của các dân-tộc Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, mà đưa con trai mình qua lửa. 4Người cũng cúng-tế và xông hương trên các nơi cao, trên gò và dưới các cây rậm. (llCác Vua 16:1-4)
Khá từ-bỏ đường ác của các ngươi, hãy gìn-giữ điều-răn và luật-lệ ta, tùy theo các mạng-lịnh ta cậy những tiên-tri, là tôi-tớ ta, mà truyền cho tổ-phụ các ngươi. (llCác Vua 17:13)
Các dân-tộc ấy kính-sợ Đức Giê-hô-va, song cũng hầu-việc các thần mình, theo thói-tục của những dân-tộc mà họ bị dời ra khỏi đó. (c.33)
Các ngươi chẳng nên quên giao-ước mà ta lập với các ngươi; chớ kính-sợ các thần khác; nhưng khá kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, Ngài sẽ giải-cứu các ngươi khỏi tay các kẻ thù-nghịch. (c.38-39)

Ngày đăng: 03/29/2021