Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 93

Đáp án Bài 92:
911. a 912.a 913.d 914.b 915.c 916.b 917.d 918.b 919.c 920.b

In Bài học:
TKTN – Bài 93

Bài 93 – E-xơ-ra 1-6

Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân-sự Ngài, khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền-thờ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. (E-xơ-ra 1:3)

Bấy giờ, những trưởng-tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế-lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm-động lòng có ý đi lên xây-cất đền-thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, bèn chỗi-dậy. (câu 5)

Bấy giờ, Giê-sua, các con trai người và anh em người, Cát-mi-ên và các con trai người, con-cháu Hô-đa-via và con-cháu Hê-na-đát, là người Lê-vi, với con trai và anh em của họ, đều chỗi dậy đồng hiệp nhau như một, mà quản-đốc những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. (E-xơ-ra 3:9)

Chúng ca-hát đối-đáp mà ngợi-khen cảm-tạ Đức Giê-hô-va rằng: Đáng ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt-lành, lòng thương-xót của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên còn đến đời đời! Cả dân-sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi-khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền-thờ của Đức Giê-hô-va. (câu 11)

Nhiều thầy tế-lễ, người Lê-vi, trưởng-tộc, tức là những người già-cả đã thấy đền-thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn-hở; 13nên người ta khó phân-biệt tiếng vui-mừng với tiếng khóc-lóc; vì dân-sự la lớn tiếng lên, và tiếng ấy vẳng-vẳng nghe xa. (câu 12-13)

Bấy giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát-sợ, trong khi họ xây-cất; và trọn đời Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, cho đến đời Đa-ri-út, vua Phe-rơ-sơ, trị-vì, chúng đem hối-lộ cho những mưu-sĩ chống với dân Giu-đa, đặng phá việc họ lo-toan. (E-xơ-ra 4:4-5)

Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái-xem các trưởng-lão dân Giu-đa, nên họ không ngăn-cấm chúng làm công-việc, đành lòng đem việc ấy tâu lại Đa-ri-út, đợi đến khi vua giáng chiếu về sự ấy. (E-xơ-ra 5:5)

Chúng tôi vốn là kẻ tôi-tớ của Đức Chúa Trời, Chúa-tể của trời và đất; chúng tôi đang xây-cất lại cái đền-thờ, đã lâu năm trước đây có một vua sang-trọng của Y-sơ-ra-ên lập lên và làm cho hoàn-thành. (câu 11)

Năm thứ nhứt đời Si-ru, vua Si-ru ra chiếu-chỉ về đền của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem rằng: Khá xây-cất lại đền của Đức Chúa Trời, đặng làm nơi dâng những của-lễ; các nền nó phải lập cho vững-bền. (E-xơ-ra 6:3)

Lại, các khí-dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời, mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy trong đền-thờ tại của Giê-ru-sa-lem và đem qua Ba-by-lôn, thì phải trả lại, và đem về trong đền-thờ tại Giê-ru-sa-lem, khí-dụng nầy trong chỗ nấy; ngươi phải để nó tại chỗ cũ trong nhà của Đức Chúa Trời. (câu 5)

Nguyện Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền-thờ ấy, hủy-diệt vua nào, dân-tộc nào dám giơ tay ra cải chiếu lệnh nầy đặng phá-hủy đền-thờ của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem. Ta là Đa-ri-út ban chiếu-chỉ này; khá làm theo nó cách cần-mẫn! (câu 12)

Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế-lễ, người Lê-vi, và những người khác đã bị bắt làm phu-tù được về, đều giữ lễ khánh-thành đền-thờ của Đức Chúa Trời cách vui-mừng. (câu 16)

Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui-vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái-lạc, và có cảm-động lòng vua A-si-ri đoái-xem chúng, đặng giúp-đỡ trong cuộc xây-cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. (câu 22)

Ngày đăng: 04/19/2021