Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 95

Đáp án Bài 94:
931.d 932.c 933.a 934.c 935.a 936.b 937.d 938.a 939.b 940.c

In Bài học:
TKTN – Bài 95

Bài 95 – E-xơ-ra 7

E-xơ-ra nầy từ Ba-by-lôn đi lên. Người là một văn-sĩ thạo luật-pháp của Môi-se, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền cho. Vì tay của Đức Giê-hô-va phù-trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin. (Exơra 7:6)

Vả, ngày mồng một tháng giêng, người ở Ba-by-lôn khởi-hành; rồi ra nhờ tay nhân-lành của Đức Chúa Trời phù-trợ, người đến Giê-ru-sa-lem ngày mồng một tháng thứ năm. Vì E-xơ-ra đã định chí tra-xét luật-pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật-pháp và giới-mạng. (câu 9-10)

Ta ra chiếu-chỉ định rằng phàm người nào trong nước ta, thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, thầy cả và người Lê-vi, sẵn muốn đi đến Giê-ru-sa-lem, thì hãy đi chung với ngươi. Ta và bảy mưu-thần ta sai ngươi đi tra-xét về Giu-đa và về Giê-ru-sa-lem, chiếu theo luật-pháp của Đức Chúa Trời ngươi có trong tay ngươi. (câu 13-14)

Ngươi sẽ đem theo mình vàng và bạc mà vua và các mưu-thần lạc-ý dâng cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, có nơi-ở tại Giê-ru-sa-lem, luôn các bạc và vàng mà ngươi có được trong tỉnh Ba-by-lôn, và những lễ-vật lạc-ý của dân-sự cùng thầy tế-lễ dâng cho đền của Đức Chúa Trời mình tại Giê-ru-sa-lem. (câu 15-16)

Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về đền-thờ của Ngài, khá làm cho cần-mẫn (câu 23)

E-xơ-ra bèn nói rằng : Đáng ngợi-khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toan trang-điểm đền-thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, cùng trước mặt các mưu-thần và các quan-trưởng có quyền của vua! Vậy, tôi hứng chí, vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi phù-trợ tôi, và tôi chiêu-tập các trưởng-tộc Y-sơ-ra-ên đặng đồng đi lên với tôi. (câu 27-28)

Ngày đăng: 04/30/2021