Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 97

Đáp án Bài 96:
951.b 952.a 953.d 954.c 955.d 956.b 957.a 958.a 959.c 960.c

In Bài Học:
TKTN – Bài 97

Bài 97 Exơra 8-10

Tại đó, gần bên sông A-ha-va, ta truyền kiêng-cữ ăn, để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, và cầu-xin Ngài chỉ cho biết đường chính-đáng chúng ta, con-cái chúng ta, và tài-sản mình phải đi. (Exơra 8:21)

Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù-trợ mọi kẻ nào tìm-kiếm Ngài; nhưng quyền-năng và thạnh-nộ Ngài kháng-cự những kẻ nào lìa-bỏ Ngài. (câu 22)

Chánh các người đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và các khí-dụng nầy cũng là thánh. (câu 28)

Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù-trợ chúng ta, giải-cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù-nghịch, và khỏi kẻ rình-phục dọc đường. (câu 31)

Những người đã bị bắt làm phu-tù được trở về, dâng của-lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên bằng mười hai con bò đực vì cả Y-sơ-ra-ên, chín mươi sáu con chiên đực, bảy mươi bảy con chiên con, và mười hai con dê đực để làm của-lễ chuộc tội: cả thảy đều dâng lên làm của-lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. (câu 35)

Chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình, và làm vợ con trai mình. Dòng-dõi thánh đã pha-lộn như vậy với dân-tộc của các xứ này. (Exơra 9:2)

Khi ta nghe các lời ấy, ta bèn xé áo trong và áo tơi mình, nhổ tóc đầu và lông râu, rồi ngồi buồn-bã. Những người vâng kỉnh các lời phán Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đều hiệp lại chung-quanh ta, sợ-hãi về tội trọng của các người đã bị bắt làm phu tù được về có phạm; còn ta ngồi kinh-hoảng cho đến khi dâng của-lễ buổi chiều. (câu 3-4)

Ồ, Đức Chúa Trời tôi! tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian-ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời. (câu 6)

hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi, và đã ban cho chúng tôi được phần sót lại dường này; — vậy có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều-răn của Chúa nữa, kết-bạn với các dân-tộc vẫn làm những sự gớm-ghiếc nầy sao? (câu 13-14)

Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Chúa vốn là công-bình; còn chúng tôi, chỉ một số ít người được thoát-khỏi, như đã thấy ngày nay: nầy chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội-lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài. (câu 15)

Trong lúc E-xơ-ra cầu-nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sấp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Y-sơ-ra-ên, người nam và nữ rất đông, nhóm-hiệp xung-quanh người; chúng cũng khóc nức-nở. (Exơra 10: 1)

Vậy bây giờ, ta hãy lập ước với Đức Chúa Trời chúng ta, đuổi hết thảy những người nữ kia và các con-cái của họ đã sanh ra, y như lời chỉ-giáo của chúa tôi và của các người có lòng kính-sợ điều-răn của Đức Chúa Trời chúng ta; khá làm điều ấy theo luật-pháp. (câu 3)

Nhưng bây giờ, khá xưng tội-lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài: hãy phân cách khỏi các dân-tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại-bang. (câu 11)

Ngày đăng: 05/24/2021