Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 99

Đáp án Bài 98:
971.d 972.b 973.d 974.c 975.a 976.b 977.b 978.b 979.a 980.c

In Bài học:
TKTN – Bài 99

Bài 99 – Nê-hê-mi: 1-2

Những kẻ bị bắt làm phu-tù còn sót ở lại trong tỉnh, bị tai-nạn và sỉ-nhục lắm; còn vách-thành của Giê-ru-sa-lem thì hư-nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. (Nê-hê-mi 1:3)

Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa của các từng trời, tức Đức Chúa Trời cực-đại và đáng kinh, hay giữ lời giao-ước và lòng nhân-từ cùng kẻ nào kính-mến Ngài và vâng giữ các điều-răn của Ngài! (câu 5)

Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu-nguyện của kẻ đầy-tớ Chúa, mà tôi hiện lúc nầy hằng ngày và đêm cầu-nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các tôi-tớ Chúa, ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Y-sơ-ra-ên mà chúng tôi đã phạm với Ngài. (c 7)

Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan-rải các ngươi giữa các dân-tộc; 9còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn-giữ làm theo các điều-răn của ta, dầu khi kẻ bị tan-lạc của các ngươi ở cuối-tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu-tập chúng nó về, và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. (c 8-9)

Tôi bèn nói với chúng rằng: Các ngươi hãy xem tình-cảnh khổ-nạn của chúng ta đương đây; Giê-ru-sa-lem bị phá-hoang, và các cửa nó bị lửa thiêu-đốt. Hãy đến, xây-cất các vách-thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ-nhục nữa. (Nê-hê-mi 2: 17)

Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây-sửa lại! Vậy, chúng được vững-chắc trong ý nhứt-định làm công-việc tốt-lành nầy. (c 18)

Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh-thông; vì vậy, chúng ta, là tôi-tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây-sửa lại (c 20)

Ngày đăng: 06/07/2021