Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM – Bài 89

Đáp án bài 88:
871.c 872.c 873.d 874.a 875.b 876.a 877.d 878.d 879.a 880.b

In Bài Học:
TKTN – Bài 89

ll Các Vua 7–9

Chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng ăn đến. (ll Các Vua 7:2)

Ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín-lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình-phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. (câu 9)

Dân-sự bèn kéo ra, cướp lấy trại-quân Sy-ri, đến đỗi một đấu bột lọc bán một siếc-lơ, và hai đấu lúa mạch cũng bán một siếc-lơ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. (c.16)

Ê-li-sê đáp rằng: Hãy đi nói với người rằng: Vua sẽ được lành bệnh. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho ta biết người hẳn sẽ chết. (ll Các Vua 8:10)

Ha-xa-ên hỏi rằng: Cớ sao chúa tôi khóc? Ê-li-sê đáp rằng: Bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt-hại cho dân Y-sơ-ra-ên. (c.12)

Ha-xa-ên bèn lìa khỏi Ê-li-sê, và trở về cùng chủ mình; chủ hỏi rằng: Ê-li-sê nói với ngươi sao? Người thưa: Ê-li-sê nói với tôi rằng chúa chắc sẽ lành-mạnh. Ngày mai, Ha-xa-ên lấy cái mền nhúng nước, đắp trên mặt Bên-Ha-đát, thì người chết. Rồi Ha-xa-ên làm vua thế cho người. (c.14-15)

Người đi theo con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, y như nhà A-háp đã làm; vì con gái của A-háp là vợ người. Vậy người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Song Đức Giê-hô-va nhân vì Đa-vít, tôi-tớ của Ngài, không muốn tuyệt-diệt Giu-đa, bởi Ngài đã hứa để dành một ngọn đèn cho Đa-vít và cho dòng-dõi người mãi mãi. (c.18-19)

A-cha-xia được hai mươi hai tuổi khi người lên làm vua, và cai-trị một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là A-tha-li, cháu gái của Ôm-ri, vua Y-sơ-ra-ên. Người đi theo con đường của nhà A-háp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như nhà ấy đã làm. (c.26-27)

Bấy giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huỡn-đãi. (ll Các Vua 9:3)

 

Ngày đăng: 03/16/2021